Dagsorden for Ordinær Generalforsamling i Geografforbundet 2018

Nyhed oprettet den 30. august 2018

 

Generalforsamlingen afholdes

Lørdag d. 8. september 2018 kl. 17.00

Danhostel Ribe, Sct. Peders Gade 16, 6760 Ribe

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af to referenter

3) Styrelsens beretning v. formanden, der indeholder delberetninger fra udvalgene. 

4) Beretning fra Geografforlaget A/S til drøftelse

5) Redaktørens beretning for 'Geografisk Orientering’

6) Fremlæggelse af det reviderede regnskab, se årsregnskab

7) Indkomne forslag:

Geografforbundet styrelse stiller forslag om vedtægtsændringer, se bilag 1.

8) Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse

9) Valg af:

1. Formand

2. Næstformand

3. Kasserer

4. Kontaktperson til regionerne

5. Yderligere 4-6 styrelsesmedlemmer

6. To suppleanter til styrelsen

7. To revisorer

8. Revisorsuppleant

10) Eventuelt