Dagsorden for Ordinær Generalforsamling i Geografforbundet 2019

Nyhed oprettet den 08. august 2019

Generalforsamlingen afholdes

Søndag d. 15. september 2019 kl. 9.00

Hotel Ærø i Marstal.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af 2 referenter.

3) Styrelsens beretning, herunder formandens beretning og delberetninger fra udvalgene.

4) Beretning fra GO Forlag A/S til drøftelse.

5) Redaktørens beretning.

6) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

7) Indkomne forslag.

8) Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.

9) Valg af:

    1.   4-5 styrelsesmedlemmer

    2.   1 eller flere suppleanter til styrelsen

    3.   2 revisorer

    4.   Revisorsuppleant

10) Eventuelt.