Endelig dagsorden - Ordinær generalforsamling i Geografforbundet 2021

Nyhed oprettet den 26. oktober 2021

 

Ordinær generalforsamling i Geografforbundet d. 5/11 2021 kl. 17.00

Sted: IGN, Øster Voldgade 10, 1350 København K

(Hvis man ikke kan få adgang til IGN ved ankomst, er der i indgangspartiet vist telefonnumre til styrelsesmedlemmer, som vil være behjælpelige med at få adgang).

 

Endelig dagsorden for ordinær generelforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af to referenter

3. Styrelsens beretning, herunder formandens beretning og delberetninger fra udvalgene

4. Beretning fra GO Forlag A/S til drøftelse

- Formanden for bestyrelsen fremlægger beretning.

5. Redaktørens beretning

- Redaktøren fremlægger beretning.

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

- Kassereren fremlægger regnskab.

7. Indkomne forslag

- Igen

8. Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse 

Styrelsen indstiller til drøftelse og vedtagelse af generalforsamlingen:

Medlemskab af Geografforbundet er fra først kommende forfaldsdato at regne for:

  • Privat enkeltperson: 350,- kr./ år
  • Privat par: 450,- kr./ år
  • Privat studerende 200,- kr./år
  • Institutioner 525,- kr./år

 

9. Valg af:

a. 4-5 styrelsesmedlemmer

Lise Rosenberg (genopstiller)

Iben Dalgaard (genopstiller)

Mette Starch Truelsen (genopstiller)

Der er kommet flg. forslag til nye styrelsesmedlemmer: Kristian Nordholm

Det er muligt at opstille direkte på generalforsamlingen

 

b. To suppleanter til styrelsen

På valg er: Der er pt. ingen suppleanter.

 

c. To revisorer

Mikael Kristiansen (genopstiller)

Birgit Rune Hendrichsen (genopstiller ikke)

Der er kommet flg. forslag til ny revisor: Erik Sjerslev Rasmussen

 

d. Revisorsuppleant

På valg er: Der er pt. ingen suppleant.

 

Med venlig hilsen Lars Bo Kinnerup,

Formand for Geografforbundet.