Formandens beretning

Nyhed oprettet den 16. september 2019

 

Formandens beretning 2019.

Da styrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen 2018, var det en noget slankere udgave end tidligere. På generalforsamlingen blev det vedtaget, at styrelsen fremover består af maks. 10 medlemmer. Reduceringen af antallet af styrelsesmedlemmer skulle ses i lyset af, at rekrutteringen til styrelsen blandt forbundets medlemmer ikke havde været så nem. Yderligere var der allerede fra den forrige styrelse sat en omlægning af styrelsens arbejdsgange i værk af hensyn til foreningens økonomi. Dette har den nuværende styrelse fortsat og udgifterne til styrelsens arbejde er yderligere reducerede. Således afholdes en del af styrelsesmøderne nu som virtuelle møder og forlagets lokaler benyttes i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre ved fysiske møder.

Færre medlemmer i styrelsen betyder dog ikke færre opgaver, så når vi har fastholdt den samme udvalgsstruktur med Fagudvalget, Kursusudvalget og Forlagsudvalget (Forlagsbestyrelsen), har det betydet, at vi nu i stigende grad arbejder på tværs af udvalgene. I år har vi desuden nedsat et særligt Jubilæumsudvalg, som arbejder på at forberede foreningens 50 års jubilæum i november 2020.

Vi har i løbet af året sagt farvel til Alice Carlsen i styrelsen. Hun valgte helt at udtræde af styrelsen i januar. Til gengæld er Mette Starch Truelsen, som ved sidste generalforsamling blev valgt som suppleant, trådt ind som fuldgyldigt styrelsesmedlem. Også Bo Hildebrandt har som suppleant bidraget til styrelsens arbejde, især i forbindelse med forberedelsen af det kommende jubilæum.

Også i år må vi desværre se i øjnene, at foreningens medlemstal er faldende. Glædeligt er det dog at antallet af privat- og par-abonnementer er steget lidt. Vi oplever fortsat, at institutioner (skoler) ikke fornyer deres medlemskab. Årsagen til sidstnævnte er antageligt, at markedet for undervisningsmidler ændrer sig markant i disse år. Ud over digitaliseringen af undervisningsmidler er der fortsat flere og flere kommuner, der indkøber centralt således, at det er ude af skolernes hænder. Det betyder samlet set, at et medlemskab af Geografforbundet ikke længere giver en rabat på undervisningsmidlerne, og dermed er et væsentligt incitament til et medlemskab for skolerne væk.

Med det nuværende indtægtsgrundlag og aktivitetsniveau - og de dermed forbundne omkostninger - er geografforbundets økonomi derfor under pres. Handling er påkrævet, og jeg vil herfra opfordre alle medlemmer af Geografforbundet – i, såvel som uden for styrelsen – til at promovere et medlemskab. Geografforbundets formål er, at formidle geografisk viden mellem alle undervisningsområder og fremme den almene geografioplysning. Et medlemskab handler således ikke blot om at holde en forening i live, men tjener et højere og bredere formål. At skære ned på forbundets aktiviteter kan synes at svigte netop dette formål, men det kan blive nødvendigt af økonomiske årsager. Styrelsen tager initiativ til, at generalforsamlingen behandler konkrete forslag til handling.

Der har i årets løb været lejlighedsvis og kortvarig kontakt til vores søsterforeninger. Det er omstændighederne og ikke bevidste valg, der er årsag til dette. Vi samarbejder fortsat med Danmarks Lærerforening og det Nationale Naturfagscenter, ASTRA, som sidste år tog initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe til fremme af geografi, særligt i forbindelse med Folkeskolens naturfagsprøve og det fællesfaglige samarbejde. En del af gruppens arbejde blev præsenteret på årets Big Bang konference i Odense, og noget af det er indarbejdet i den justerede læseplan og undervisningsvejledning for geografi i grundskolen. Desværre har ASTRA ikke fundet midler til, at videreføre gruppens arbejde.

Geografforbundet var også repræsenteret på Big Bang, denne gang med egen stand, hvor der var et pænt aktivitets niveau. Forlaget havde doneret et antal eksemplarer af ”Historisk Atlas” til uddeling, og dette forvaltede Henning Lehmann på forbilledlig vis.

Projektet ”SkoleGIS”, som geografforbundet i 2017 fik bevillig fra Undervisningsministeriets tips- og lotto pulje til at udvikle, er i gang og forventes afsluttet ultimo 2019. Det er Københavns Professionshøjskole og firmaet Geoinfo, der i samarbejde står for udviklingen af materialerne i projektet. Der har henover sommeren været en del korrespondance mellem forbundet og projektpartnerne med henblik for at få økonomien på plads.

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige en stor tak til styrelsen for engagement og konstruktivt samvær. Også til redaktionen skal lyde en stor tak for et godt blad og en glimrende formidling af geografi fra flere niveauer. Ligeledes skal forlaget have en stor tak for velvillig support og sparring for styrelsen – og ikke mindst for de gode undervisningsmidler.

 

Med venlig hilsen

Lars Bo Kinnerup,

Formand for Geografforbundet