Ordinær generalforsamling i Geografforbundet 2021

Nyhed oprettet den 23. september 2021

Generalforsamlingen afholdes

Fredag d. 5. november 2021 kl. 17.00.

Geocenter Danmark, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

 

Dagsorden ordinær generalforsamling i Geografforbundet 2021

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Geografforbundet. Generalforsamlingen er Geografforbundets øverste myndighed. Der indkaldes til ordinær generalforsamling af Styrelsen med mindst 30 dages varsel. Dette år afholdes generalforsamlingen i forbindelse med Geografforbundets jubilæumskonference.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst tre uger i forvejen.

En endelig dagsorden offentliggøres på forbundets hjemmeside, senest otte dage før generalforsamlingen, sammen med det reviderede regnskab.

 

Foreløbig dagsorden for ordinær generelforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af to referenter

3. Styrelsens beretning v. formanden, der indeholder delberetninger fra udvalgene.

4. Beretning fra Geografforlaget A/S til drøftelse 

5. Redaktørens beretning 

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

7. Indkomne forslag 

8. Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse 

9. Valg af:

a. 4-5 styrelsesmedlemmer

b. To suppleanter til styrelsen

c. To revisorer

d. Revisorsuppleant

 

Med venlig hilsen Lars Bo Kinnerup,

Formand for Geografforbundet.