Fagudvalgets årsberetning 2014-2015

Endnu et travlt år er gået, og blandt fagudvalgets mange gøremål har vi især rettet fokus mod de nye Forenklede Fælles Mål, FFM for vores fag, planerne om en fælles mundtlig prøve i naturfagene på 9. klassetrin samt en naturfaglig projektopgave på 8. klassetrin. Vore mange overvejelser over disse tiltag har således også indgået i vore klummer i årets GO-numre, i vores månedlige blogindlæg i folkeskolen.dk samt i vores mange drøftelser med de øvrige naturfag på konferencer, bogmesser og lign.

Nye Forenklede Fælles Mål

Vores første udtalelse til FFM blev afsendt til DLF den 30. maj 2014. Siden er der afholdt flere møder i Undervisningsministeriet, for at afklare og eventuelt  justere utilsigtede områder i teksterne. Her har vi også deltaget. Den 19. april 2015 afsendte vi Geografforbundets bemærkninger til de reviderede Forenklede Fælles Mål for geografi. Heri kunne vi bifalde, at der var foretaget ændringer i et meget centralt bemærkningspunkt, som vi tidligere har påpeget i FFM, nemlig ændringen af ordbrugen fra ”naturfaglige” til ”…i naturfag” under kompetenceområderne ”Undersøgelser” og ”Modellering”. Dette bringer overensstemmelse mellem øvrige færdigheds- og vidensmål for faget, der både favner natur- og kulturfagligt indhold.

Men det er stadig stærkt problematisk, at det kun er den naturfaglige kompetence, der som det første fremhæves i formålet for faget geografi. Vi burde nok have været langt mere kritisk overfor denne ensretning af sprogbrugen i FFM for vores fag med den stærke overvægt af begreberne naturfag og naturfaglige frem for ordvalget geografi. Ordet geografi forekommer kun 3 steder under kompetencemål og slet ikke i teksterne i færdigheds- og vidensmål bortset fra en afledning af ordet et enkelt sted i teksterne. Det må da vække til megen undren i et FFM for geografi!

Kulturgeografien er desværre og ubegribeligt pakket godt og grundigt ind i ordvalgene naturfaglig og naturfag. Det hele skulle jo passe ind i en på forhånd fastlagt skabelon, der blot skulle udfyldes med tekst, der, som følge deraf, er temmelig anstrengt og uhensigtsmæssig.

På vidensportalen http://ffm.emu.dk vil lærerne kunne finde de nye Forenklede Fælles Mål, vejledende læseplaner og undervisningsvejledningerne for folkeskolens fag og emner og tværgående emner.

 

Øvrige aktiviteter

I fagudvalgets udadrettede skriftlige aktiviteter, Klummen til GO-bladet, blogindlægget til folkeskolen.dk og vores geografiske spot ”Hvor er geografien?” forsøger vi løbende at fortælle om geografifaget, udviklingen i faget, fagdidaktiske overvejelser samt ikke mindst om glæden ved at kende til fagets mange muligheder for gode og interessante oplevelser.

Vi har evalueret folkeskolens afgangsprøve i geografi for 2014 og meldt vores vurdering tilbage til opgavekommissionen. Det viser sig, at en hel del elever på 9.klassetrin har svært ved at nå alle 20 opgaver på de 30 min. de har til rådighed i den digitale prøve.

Vi har drøftet hvervning af nye medlemmer til vores forening. I den forbindelse har vi lavet en ny oplysende  folder om  Geografforbundet med ny tekst og billeder og fået den trykt i 2000 eksemplarer. Vi har således tillige forsøgt os med en stand på årets konferencer for naturfag, for her at agitere for vores faglige forening.

Vi fortsætter med at uddele en bachelorpris til den bedste af de indsendte geografi-bacheloropgaver og har på nuværende tidspunkt modtaget to opgaver. Udover 4 afholdte møder i fagudvalget og jævnlige drøftelser på forbundets digitale konference, har vi i afvigte år deltaget i en lang række forskellige aktiviteter, som det fremgår af følgende:

 • Møde i Uv. ministeriet 20/6 2014 om nye Fælles Mål
 • Møde i Uv. ministeriet 18/8 2014 om ændringer i nye Fælles Mål
 • Geografweekend 12-13/9 2014 med emnet København
 • Møde i Friluftsrådet 11/11 2014 om nye tiltag i Friluftsrådet
 • Møde i DLF 14/11 2014 med de faglige foreninger i gruppe 2
 • Foredrag om værdikampen 20/1 2015 ved Peter Kemp og Ove Kaj Petersen
 • Møde med gymnasiegeograferne 27/1 2015 om videns udveksling
 • FU-møde på forlaget 19/2  2015
 • Læringsfestival Bella Center 3-4/3  2015
 • Fælles Mål konference i Køge 6 -7/3  2015
 • Big Bang, Naturfag for fremtiden Roskilde Campus 19-20/3  2015

 

 • Generalforsamling i GO Forlag 10/4  2015
 • Skolebogmesse Århus 22-23/4  2015
 • Generalforsamling i Friluftsrådet 23/4  2015, hvor vi opstiller kandidat, der dog ikke vælges ind i bestyrelsen.
 • Fælles kursus for naturfag i Århus med oplæg fra os 27/4  2015
 • GO Forlag 40 års jubilæum på Glyptoteket 29/5  2015

Vi holder stadig nær kontakt med de øvrige naturfag, de faglige foreninger under DLF, gymnasiegeograferne og naturfagsforeningen på læreruddannelsen for at styrke hinandens fagområder i det samlede undervisningssystem. Således har vi i samarbejde med biologilærerne og fysik/kemilærerne planlagt en naturfagskonference til afholdelse på Naturfagscenteret på Oslo Universitet i januar 2016. Ligesom vi løbende følger med i den uddannelsespædagogiske og fagpolitiske debat, hvor som helst den måtte forekomme.

 

Henning Lehmann

Formand for fagudvalget