Geografisk Orientering 2/2022

Dansk landbrug i omstilling

Geografisk Orientering nr. 2 udkommer medio juni 2022

I dette nummer af GO tager vi fat på en af de store udfordringer ved den grønne omstilling: landbruget. Danmark er et landbrugsland på godt og ondt - vi producerer fødevarer i verdensklasse og eksporterer til hele verden, men over 60 % af vores samlede areal går til landbrugsproduktion, og landbruget er blandt de største udledere af drivhusgasser og kilder til forurening af vandmiljøet. Derfor er der brug for en omstilling af landbruget, hvis vi skal nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 1,5 grader Celcius.

I dette nummer har vi bedt en række danske eksperter tage bestik af en række forskellige muligheder og udfordringer ved omstillingen af landbruget. I den første artikel tager Kjeld Hansen os med på en rejse fra landbrugets spæde industrialisering og ud i fremtidens ændrede landbrug. At nå dertil kræver udvikling og innovation. Heldigvis kommer Marie-Louise Bojsen Lendal fra Tænketanken Frej med masser af bud på, hvordan nytænkning kan fremme den grønne omstilling. Fra fødevarer og proteinfoder produceret på græs til opdræt af muslinger og brugen af metanogene bakterier. Der er mange muligheder for at reducere klimabelastningen fra landbruget - og som førende landbrugsland har vi i Danmark en unik mulighed for at bidrage til denne udvikling.

For at nå dertil må vi også tænke over, hvad vi spiser og hvordan vi producerer det. Professor Lene Juul Pedersen og Professor Margit Bak Jensen fra Aarhus Universitet tager fat på spørgsmålet om den animalske produktion. Intensivering kan reducere klimabelastningen, men risikerer at kompromittere dyrevelfærden. Et alternativ er derfor at reducere produktionen af animalske fødevarer. Heldigvis er der et stort potentiale i at omstille til et mere plantebaseret fødevaresystem. De forskellige udfordringer og muligheder uddyber lektor ved Københavns Universitet, Christian Bugge Henriksen, i sin artikel, hvor han argumenterer for, at en omstilling til mere plantebaseret fødevareproduktion vil gøre dansk landbrug mere robust.

Vi har et begrænset areal til rådighed og derfor skal vi tænke over, hvordan vi anvender det bedst muligt. Som tre eksperter fra NGO’en Verdens Skove påpeger, lægger dansk landbrug beslag på et areal større end Sjælland til produktion af den soja, som landbruget anvender til foder. Det har store miljømæssige og sociale konsekvenser og en grøn omstilling af landbruget må også tage hånd om påvirkningen uden for Danmark. To andre løsninger på at bruge vores arealer bedre i den grønne omstilling er udtagning af lavbundsjorde og multifunktionel jordfordeling. Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening forklarer, hvordan lavbundsjordene er en vigtig brik i den grønne omstilling, der både kan reducere drivhusgasser og tabet af biodiversitet. Slutteligt forklarer Helga Grønnegaard fra Collective Impact, hvordan multifunktionel jordfordeling kan sikre at forskellige hensyn i det åbne land sammentænkes, når nye omstillingsprojekter bringes i spil ude i landskaberne.

Omstillingen af dansk landbrug er i fuld gang. God fornøjelse med læsningen.

På vegne af redaktionen: Simon, Sanne, Anton, Rasmus, Teis og Andreas

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind