Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Søderåsen, Skåne

Lørdag den 15. september 2012, kl. 16.15 – 18.00

Referat

 1. Valg af dirigent

Styrelsen foreslår Jeanne Grage. Valgt

 1. Godkendelse af 2 referenter

Styrelsen foreslår Jørn Asmussen og Pernille Skov Sørensen. Valgt

 1. Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene

Formandens beretning

Geografforbundet er blevet bedt om et høringssvar vedr. fælles naturfagsprøve. Den fælles naturfagsprøve skal erstatte den nuværende fysik/kemi prøve. Vi er positive overfor en fælles naturfagsprøve, det er en opprioritering af geografi. Geografforbundets høringssvar vil blive offentliggjort via foreningens hjemmeside. Indførelsen af den fælles prøve sker i skoleåret 2013/2014

Der var et enkelt spørgsmål til formanden vedr. lovteksten, som blev besvaret. 

Der var ingen kommentarer til kursusudvalgets og fagudvalgets skriftlige beretninger. 

 

 1. Beretning fra Geografforlaget til drøftelse 

Præsentation af bestyrelsen og forlagets direktør. Beretningen er for regnskabsåret 2011. Forlaget er flyttet fra Odense til København. En kort gennemgang af forlagets ejerstruktur og opgaver. Forlaget udgiver nu færre enkeltstående bøger i forhold til tidligere. Vi arbejder ud fra klare produktlinjer, som for tiden er f.eks. Xplore. Der er udviklet nye digitale læringsmidler eks. GO kort. Der er lagt en øget fokus på salg og fastholdelse af strategien. Formanden sluttede af med at sige tak til forlagets kunder, forfattere, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, personalet, direktøren og bestyrelsen. 

Spørgsmål : Hvordan vedr. fremtidige projekter? Vi har nye ideer.  Hvorfor er der udgifter til et lager? Et fysisk lager kræver en medarbejder, som i perioder ikke har så meget arbejde. Udvikler I også til Apps? Lige nu er vi ventende i forhold til markedet. 

 

 1. Redaktørens beretning

Dirigenten henviste til Redaktørens skriftlige beretning. Der var ingen spørgsmål.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte

Kassereren gennemgik regnskabet, som blev udleveret til de fremmødte. Der er et lille overskud på årsregnskabet. Revisorerne har revideret regnskabet. 

Spørgsmål: Der er forskel på regnskabet, og noterne i forhold til tallene for styrelsens andre udgifter. Det er tallene i regnskabet, som gælder. Der er spørgsmål vedr. brug af bogholder, som blev besvaret af kassereren. 

Der er ros for et oversigtligt regnskab. 

Vedr. revisionens bemærkninger omkring Mastercard er der allerede besluttet en ændring. Ang. moms: Bogholderen har oplyst, at forbundet ikke har momspligt, så derfor er der en forskel i tallene for 2009-2010 og 2010-2011. 

Revisorerne er imod, at der bliver omtalt regnskabspraksis, der er andre fra forsamlingen, som gerne vil se regnskabspraksis.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag
  Styrelsen foreslår:

  § 2

3. Styrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode således, at 6-7 styrelsesmedlemmer vælges hvert år. Formand, næstformand, kasserer, kontaktperson til regionerne, redaktør og redaktionsmedlemmer vælges for en et-årig periode.

Følgende udgår: redaktør og redaktionsmedlemmer vælges for en et-årig periode. Generalforsamlingen vedtager ændringen

8. Geografisk Orientering redigeres af en ansvarshavende redaktør og en redaktionskomité. Den samlede redaktion er ansvarlig over for generalforsamlingen.

Ændres til:
 Geografisk Orientering redigeres af en ansvarshavende redaktør og en redaktionskomité. Redaktøren ansættes af styrelsen. Redaktionsmedlemmerne udpeges af styrelsen. Generalforsamlingen vedtager ændringen

§ 4.

7. Kandidatforslag til de et-årige poster (formand, næstformand, kasserer, GO-redaktør og regional kontaktperson) skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kandidaternes navne offentligøres på den endelige dagsorden. Såfremt der ikke er kandidater tilde enkelte poster, kan opstilling ske direkte på generalforsamlingen.
GO-redaktør udgår.                                                                                           Generalforsamlingen vedtager ændringen

Revisorerne foreslår:

Pkt 2 underpunkt 6:

6) Fremlæggelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.
Ændres til:
6) Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og offentliggøres forud i digital form på forbundets hjemmeside samtidig med den endelige dagsorden.                         Generalforsamlingen vedtager ændringen

 1. Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse

Ingen ændring. 

 

 1. Valg af:
  A. formand. Eneste forslag: Erik Sjerslev Rasmussen genvalgt
  B. Næstformand. Eneste forslag: Ditte Pagaard genvalgt
  C. Kasserer. Eneste forslag: Jens Korsbæk genvalgt
  D. Kontaktperson til regionerne er valgt på regionalt topmøde den 30. april. Lise Rosenberg er valgt af de regionale geografer
  E. Yderligere 6 – 7 styrelsesmedlemmer.

Følgende er på valg: 

 • Nikolaj Charles Bunniss ønsker genvalg, genvalgt
 • Henning Lehmann ønsker genvalg, genvalgt
 • Jørn Asmussen ønsker genvalg, genvalgt
 • Henriette Lanter Mortensen ønsker genvalg, genvalgt
 • Annette Knudsen ønsker ikke genvalg
 • Frede Sørensen ønsker ikke genvalg
 • Mette Starch Truelsen, valgt 


F. suppleanter til styrelsen.

 • Bo Hildebrandt ønsker genvalg, genvalgt

 

Trine Laursen, valgt


G. GO-redaktør

Grundet vedtægtsændringen er punktet udgået.


H. 3 – 10 redaktionsmedlemmer.

Grundet vedtægtsændringen er punktet udgået.


I. 2 revisorer

 

 • Birgit Rune Hendrichsen, ønsker genvalg, genvalgt
 • Michael Kristiansen, ønsker genvalg, genvalg

J. Revisorsuppleant.

 • Helle Askgaard, ønsker genvalg, genvalgt
 1. Eventuelt

Ditte Pagaard gjorde opmærksom på forbundets Facebookgruppe.

Næste GeografWeekend er på Samsø.