Referat af ordinær generalforsamling 2017 i København

Referat af ordinær generalforsamling i Geografforbundet 2017

 

Lørdag d. 16. september 2017 kl. 13.15

Generalforsamlingen afholdes i år hos GO Forlag, Anker Heegaards Gade 2, 3 tv. 1572 Kbh. V

 

 

Valg af dirigent

Lars Bo Kinnerup

 

Valg af to referenter

Jon Bøje Hansen og Ditte Marie Pagaard

 

Styrelsens beretning v. formanden, der indeholder delberetninger fra udvalgene

Christina Kürstein beretter om den nye hjemmesiden. Christina nævner at man i det seneste nummer af GO kan læse delberetninger fra de forskellige udvalg. Christina takker for samarbejdet med Jip Jip og GO Forlag i forhold til samarbejdet om hjemmesiden. Det er Styrelsens håb at vores medlemmer kan få et bedre overblik ved at orientere sig på den nye hjemmeside og i det nyhedsbrev vi sender ud.

Christina nævner de forskellige regionale arr. og rejser som Geografforbundet arrangerer, men beklager at vi for første gang i foreningens historie er blevet nødt til at aflyse vores GW. Heldigvis har vi haft rejser til Namibia, Malta og Sicilien i løbet af det seneste år. Der har været stor interesse for de regionale arrangementer til FN-byen og Odsherred Naturpark.  Styrelsen diskuterer løbende hvad det er vi skal tilbyde medlemmerne. Vi har udarbejdet et årshjul hvor vi fremover vil vise de regionale arr. som vi har planlagt, for at give medlemmerne et overblik. Fagpolitisk har vi været optaget af at kommentere på STEM-strategien, som ASTRA har meldt ud. Vi har været i tæt dialog med de andre naturfaglige foreninger og DLF og vi har sendt et brev til Folketingets Undervisningsudvalg hvori vi kommenterer på strategien og givet udtryk for vores bekymringer. Vi holder øje med udviklingen.

Vi er tilstede ”hvor det sker” og kaster os løbende ud i nye samarbejder. Nogle eksempler er at vi det seneste år har arbejdet sammen med CPH:DOX om muligheden for at arbejde med dokumentarfilm i geografiundervisningen; vi har igen i år deltaget i BIG BANG 2017 med egen bod, hvor vi kom tæt på mange deltagere og fik lejlighed til at tale med mange geografilærerene – og så har vi været med på læringsfestivalen. Vi får i stigende grad henvendelser fra institutioner der vil samarbejde med os og vi prioriterer disse samarbejder højt.

 

Beretning fra Geografforlaget A/S til drøftelse

Bestyrelsesformand Erik Sjerslev Rasmussen leverer beretningen. Omsætningen har været stabil de seneste år. I stigende grad går vi over til digitalt salg og det overstiger nu salget af analoge materialer.

Vi kæmper med de større forlag, bl.a. fordi større forlag satser på hele fagrækken – Vi sælger kun materialer til naturfag og matematik. Forlaget har fulgt med og har levet op til digitaliseringskravene, som er udstukket af Ministeriet. Erik takker Tove From Jørgensen og GO Forlags medarbejdere for arbejdet. Alt overskud investeres i digitalisering.

Spørgsmål om hvordan GO Forlag klarer sig i konkurrencen med de andre forlag. Gymnasieverdenen melder at GO Forlags produkter er rigtig gode og har et godt ry. Tove bekræfter at det er rigtigt at vi klarer os godt, men at det er en hård konkurrence fordi andre forlag har mange medarbejdere.

Der bliver spurgt til hvad der sker med de små forlag. Tove fortæller at små forlag typisk bliver opkøbt – men GO Forlag bliver af konkurrenterne opfattet som et større forlag inden for naturfag. De store er Gyldendal, Alinea og Clio. GO Forlag er stærkt på naturfagsområdet og bliver det forhåbentlig snart inden for matematik, så snart forlaget er helt færdig med udgivelserne til matematik 1.-10. klassetrin.

Hvad med kurser? Er det noget I vil satse på? Forlaget holder kurser med afsæt i GO Forlags læremidler. Forlaget har altid holdt kurser – tidligere i samarbejde med CFU’erne – og vi kan fortsat bruge CFU’erns lokaler, som vi kan låne gratis, men vi holder flere og flere kurser i regi af kommuner og skoler samt. Også i samarbejde med Geografforbundet.

 

Redaktørens beretning for 'Geografisk Orientering’

Internt fra redaktionen: Tobias Filskov Petersen er trådt ud pr. 1. september. To medlemmer er flyttet til udlandet, men de vil gerne indgå i redaktionsarbejdet – men på afstand. Redaktionen har hvervet fem nye medlemmer så der fortsat er en god og arbejdsom redaktion. Redaktionen har reduceret antallet af møder fire møder om året.

Siden forrige generalforsamling er der udkommet: Vand (4, 2016); Geo Mix (5. 2016): Kaffe (1, 2017); Smart Cities (2, 2017) og Moderne ekspeditioner (3, 2017). Det kommende nummer af Geografisk Orientering bliver Trap Danmark (4, 2017) – Det er på vej i trykken. Udgivelsen kunne minde om et reklamefremstød – men det er faglige artikler – og der er i øvrigt ikke udbetalt honorarer i forbindelse med det blad. Geografisk Orientering nr.5 er vanen tro ”Geo Mix”.

Næste års første nummer er ”Årgang 0” - den unge årgang. Redaktionen vil i kontakt med unge på omkring 18 år – fra verdens kontinenter – hvad vil det sige at være ung forskellige steder i verden?   Nr. 2 er Fanø som optakt til næste GW. Der er stadig fint flow i de indkomne artikler.

Nye tiltag: Redaktionen vil gerne af med Geo Mix som tema – Redaktionen vil hellere have fem selvvalgte temaer – det er det redaktionen synes er spændende at lave. Redaktionen vel også gerne afvikle proceduren for at rette i den fysiske udgave. Det kan nemlig betyde at netudgaven kommer sent ud på hjemmesiden. Dette ønske bakkes op af GO Forlag og Styrelse bakker ligeledes op således at proceduren om retteperioden falder bort.

Ole Pagh-Schlegel var tilstede med et bord under introugen på KU for at hverve kunder til foreningen og bladet.

Anmelderredaktøren – han har også et flow af nye udgivelser og præsentationer – Omdøbning fra ”Anmeldelser” til ”Nye udgivelser”.

Vi har haft et svagt år i forhold til at annoncere – Andreas har været i dialog med de andre forlag ved årets begyndelse – men der er ikke kommet annoncer ind.

Samarbejdet med Jip Jip og NN trykkeri er fortsat godt.

Rigtig god kontakt til GO Forlag og også til Styrelsen.

Nyt tiltag: Grafikeren foreslår en fotokonkurrence som han har foreslået Styrelsen – han venter svar.

Lise nævner at det er rart at Redaktøren er med på Generalforsamlingen og det er dejligt at høre beretningen, men at grunden til at Styrelsen ikke er vendt tilbage er, at vi ikke har haft styrelsesmøder siden forslaget kom. Ole nævner at det nok vil øge opmærksomheden at Styrelsen godkender fotokonkurrencen.

Der kommer et forslag om at et overskud af artikler evt. kunne lægges ind på hjemmesiden.

Tove nævner i forhold til det med nedgangen i annoncer, at der ikke er ret mange forlag der laver papir-annoncer mere. Tove siger også at Forlagets medarbejdere hører positive kommentarer om bladet.

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Det mest iøjnefaldende er at der er minus på regnskabet. Styrelsen er dog tilfreds. Hjemmesiden har kostet 182.000 kr. Vi havde et beløb på Rejsefonden, som skulle være et tilskud til unge mennesker til rejser med Forbundet. De er aldrig blevet søgt og brugt, så Styrelsen besluttede at bruge en del af det beløb på at dække nogle af udgifterne til hjemmesiden. Vi tog 60.000 fra den post men der står fortsat 30.000 kr. afsat til Rejsefonden. Styrelsen har gjort sig overvejelser om hvordan vi sparer penge så vi kan komme i nul med regnskabet.

Vi forsøger at opretholde det samme aktivitetsniveau – og det er selvfølgelig en udfordring, fordi det koster penge. Heldigvis er vores indtægter fra CopyDan steget.

Kommentar fra Lise: Udgifter til GW 17 vil ligge meget lavere – fordi vi kun har haft udgifter til forberedelsen. Vi har nedsat en lille gruppe i styrelsen, som skal se på mulighederne for et nyt mailsystem. Det kan vi spare penge på på sigt.

Vi har haft en nedgang på ca. 200 medlemmer de to seneste år – det svarer 90.000 kr. pr. år. Det bekymrer naturligvis.

Vi har en egenkapital på 550.000 kr, så man kan jo også overveje at køre med underskud med is i maven et par år.

Revisorerne har i de seneste år været fokuseret på at regnskabet skal afspejle foreningens formål. Men de kommenterer på at vi skal bedre til at føre vores udgifter ind under de rette poster. Det er småpenge der er tale om, men det kan sagtens være at der er noget i regnskabet der slet ikke skal posteres under Styrelsen – men eksempelvis under de regionale arr.

Hvervning af nye medlemmer og fastholdelse fortsat være et fokuspunkt for styrelsens arbejde.

 

Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

 

Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse

Styrelsen anbefaler at medlemskontingentet fastholdes. Forslaget vedtages.

 

Valg af:

Formand

Styrelsen foreslår Christina Kürstein. Christina bliver genvalgt.

 

Næstformand

Styrelsen foreslår Ditte Marie Pagaard. Ditte bliver genvalgt.

 

Kasserer

Styrelsen foreslår Susanne Rasmussen. Susanne bliver genvalgt.

 

Kontaktperson til regionerne

Lise Rosenberg allerede valgt på det regionale topmøde.

 

Yderligere 4-6 styrelsesmedlemmer

Alice bæk Carlsen, Nikolaj Charles Bunniss og Erik Sjerslev Rasmussen er på valg og de ønsker genvalg. Jon Bøje Hansen og Ole Pagh-Schlegel stiller også op. Alle fem bliver valgt til Styrelsen.

Tre styrelsesmedlemmer træder ud af styrelsen – Brynjolfur Thorvardsson, Rico Kongsager og Jonas Straarup Christensen.

 

To suppleanter til styrelsen

Bo Hildebrandt stiller op og bliver valgt.

 

To revisorer

Michael Christiansen og Birgit Heinreich genopstiller og bliver genvalgt.

 

Revisorsuppleant

Peter Astrup genopstiller og bliver genvalgt.

 

Eventuelt

Lise Rosenberg, formanden for kursusudvalget, fortæller at næste års GW kommer til at foregå på Fanø. Datoen er endnu ikke fastsat, men meldes ud på hjemmesiden.

Andreas Egelund har et lager af GO’er på Østervoldgade 10. Vi kan altid aftale at hente eksemplarer der, hvis vi skal bruge blade til forskellige events.