Referat af ordinær generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling i Geografforbundet d. 5/11 2021 kl. 17.00
Sted: IGN, Øster Voldgade 10, 1350 København K

1. Valg af dirigent
Christina Kürstein blev valgt som dirigent.

2. Valg af to referenter
Iben Dalgaard og Jens Korsbæk Jensen blev valgt som referenter.

3. Styrelsens beretning
Formand Lars Kinnerup henviste til den skriftlige beretning i GO 3, 2021 Herudover oplystes det, at ansøgningen til Novo Nordisk Fonden om midler til GW i 2022 er afvist.
Vi skal deltage i udviklingsarbejde vedrørende ”Naturbaserede løsning og klimaundervisning” – et projekt, som ledes af Karsten Elmose Vad fra KU, hvis fondsmidler bliver bevilliget.
Antallet er skolemedlemsskaber og personlige medlemskaber af foreningen er også i dette år nedadgående.

Kursusudvalgets medlemsaktiviteter har i år på grund af pandemien været sat på vågeblus.

Lars takkede Styrelsen for arbejde i årets løb og især for planlægningen af Jubilæumskonferencen.

Der fremkom et spørgsmål for deltagerne i generalforsamlingen om, hvordan det går med
medlemsantallet i vore to søsterforeninger. Kommentar: Biologforbundet gennemfører kurser for lærere.

4. Beretning fra GO Forlag A/S til drøftelse
Formand for bestyrelsen Jens Korsbæk Jensen:
Godt at overtage et velfungerende forlag med professionelle medarbejdere.
2021 blev som 2020 året, hvor pandemien i høj grad påvirkede forlaget. GO Forlag måtte i perioder hjemsende alle ansatte til skærmarbejde og møder via Teams.

Især grundskolen har for længe siden taget de digitale læremidler til sig, men vi har især i 2021 set, at væksten i de digitale læremidler ikke står alene. Rygtet om den trykte bogs død er stærkt overdrevet.
Undervisere og elever vil ikke nøjes med de digitale læremidler.

Alle trykte Xplore bøger til natur/teknologi, geografi, biologi og fysik/kemi er nu udkommet i 2. udgaver.

Vi er meget stolte af, at det grønlandske undervisningsforlag har valgt, at alle børn i Grønland skal undervises efter vores Xplore system i Fysik/kemi bøger. De tre første oversatte bøger er nu udgivet.
Vores forlag er nu eneste, som udgiver og sælger atlas.

Forlaget er kommet styrket gennem pandemien. I 2020-21 er resultatet steget til 1,3 mio. kr. og i år forventes ligeledes et pænt resultat. Et tilfredsstillende resultat er en forudsætning for at kunne opbygge en økonomisk kapitalbuffer til dårlige tider.

5. Redaktørens beretning
Andreas Egelund Christensen henviste til beretningen i GO 3, 2021.
Andreas udtrykte tak for godt samarbejde med GO forlaget, Narayana Press og Geografforbundets styrelse.
Redaktionen har ikke været særligt ramt af pandemien. Der har været flere online møder. Der er i bladet kommet et nyt tiltag med Juniorgeologerne og artikelserien om de 4 grundsten for geografi.
Geografiens talentpris til nyuddannede forventes drypvis at give input til bladet. 
Redaktionen er fornyet med nye medlemmer, så der nu er 16 medlemmer med en ligelig kønsfordeling
og dermed kan arbejdet blive arbejdet spredt mere ud.
Planlagte numre til det nye år:

Nr. 1. DK i førertrøjen.
Nr. 2. Omstilling i landbruget.
Nr. 3.Om årets GW.
Nr. 4. Hjemmeforskning om de danske øer.
Nr. 5.”Årets julegave”...

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Af kasserer Jens Korsbæk Jensen.
Der har i året været indtægter som forrige år. Årets udgifter er væsentlig nedskåret pga. en aflyst GW i
2020 samt pga. en omlægning af Styrelsens konferencesystem. Slutresultatet endte på 16.700 kr.

7. Ingen indkomne forslag

8. Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse
Der blev enstemmigt vedtaget en beskeden kontingentforhøjelse af Geografforbundet fra først
kommende forfaldsdato at regne:
• Privat enkeltperson: 350,- kr./år
• Privat par: 450,- kr./år
• Privat studerende 200,- kr./år
• Institutioner 525,- kr./år

9. Valg af

a. 4-5 styrelsesmedlemmer:
- Lise Rosenberg blev genvalgt
- Iben Dalgaard blev genvalgt
- Mette Starch Truelsen blev genvalgs
- Kristian Nordholm blev nyvalgt.

b. To suppleanter til styrelsen
Der er pt. ingen suppleanter og ingen opstillede.

c. To revisorer
Mikael Kristiansen blev genvalgt.
Erik Sjerslev Rasmussen blev nyvalgt.

d. Revisorsuppleant
Der er pt. ingen suppleant og ingen opstillede.


Referenter 5. nov. 2021: Iben Dalgaard og Jens Korsbæk Jensen