Vedtægter

§ 1. Formål og virksomhed

 1. Foreningens navn er Geografforbundet, landsforening for geografilærere, geografistuderende og andre geografiinteresserede.
 2. Geografforbundets formål er at formidle geografisk viden mellem alle undervisningsområder og fremme den almene geografioplysning. Geografforbundet kan støtte dannelsen af arbejdsgrupper og lokale kredse samt deres virksomhed.
 3. Geografforbundet samarbejder med Danmarks Lærerforening som den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne på folkeskoleniveau.
 4. Geografforbundet afholder hvert efterår Geografweekend, der kan omfatte faglige møder, kurser, ekskursioner eller andre aktiviteter af faglig-pædagogisk og oplysende art.
 5. Geografforbundet forestår udgivelsen af tidsskriftet Geografisk Orientering, der bl.a. formidler forbundets fagpolitiske linje.
 6. Geografforbundet er majoritetsaktieejer i GO Forlag A/S, der drives i henhold til selskabets vedtægter.

 

§ 2. Medlemmer

 1. Geografforbundet optager skoler, institutioner og personlige medlemmer. Kun personlige medlemmer har stemmeret og er valgbare til valgene ved generalforsamlinger.
 2. Forbundet ledes af en styrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, kontaktperson til regionerne, en repræsentant fra redaktionen af Geografisk Orientering samt yderligere 8-12 medlemmer.
 3. Styrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode, således at 4-6 styrelsesmedlemmer vælges hvert år. Formand, næstformand, kasserer og kontaktperson til regionerne vælges for en et-årig periode.
 4. I medfør af § 1, stk. 3, skal der i styrelsen være repræsentation for folkeskoleområdet. Styrelsesmedlemmer skal være medlemmer af Danmarks Lærerforening, såfremt de er berettiget til almindeligt medlemskab.
 5. Styrelsen etablerer sig med et fagudvalg, et kursusudvalg og kandidater til bestyrelsen for GO Forlag A/S. Geografforbundets formand er medlem af bestyrelsen for Geografforlaget A/S. Styrelsen kan indsætte indtil 2 medlemmer af Geografforbundet i GO Forlags bestyrelse for at styrke dens kompetence, uden at de er medlemmer af styrelsen. PR-funktioner i forbundet varetages i de enkelte udvalg. Styrelsen kan, såfremt den finder det formålstjenligt, nedsætte yderligere underudvalg. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 6. Formanden, næstformanden, kassereren, formænd for de stående udvalg samt bestyrelsesformanden for GO Forlag A/S udgør forretningsudvalget, der består af styrelsesmedlemmer. Udvalgets kompetence fastsættes af styrelsen. Forretningsudvalget fastlægger næstformandens arbejdsområder. De medlemmer af forretningsudvalget, som ikke er medlem af GO Forlagets bestyrelse, repræsenterer Geografforbundets aktier ved GO Forlags generalforsamling.
 7. Såfremt et medlem udtræder af styrelsen i en valgperiode, indtræder styrelsessuppleanterne i den valgte rækkefølge. Såfremt formanden, næstformanden eller kassereren udtræder af styrelsen i en valgperiode, vælger styrelsen et styrelsesmedlem til den ledige post i resten af valgperioden.
 8. Geografisk Orientering redigeres af en ansvarshavende redaktør og en redaktionskomité. Redaktøren ansættes af styrelsen. Redaktionsmedlemmerne udpeges af redaktøren med godkendelse fra styrelsen.

 

§ 3. Tegning – hæftelse

 1. Regnskabsåret er 1. juli – 30. juni.
 2. Geografforbundet forpligtes ved underskrift af formanden, næstformanden og kassereren (formandskabet) i forening.
 3. Formanden kan meddele forbundets kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.
 4. Geografforbundet hæfter kun for sine forpligtigelser med den formue som til enhver tid tilhører Geografforbundet. Der påhviler ikke forbundets medlemmer eller styrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 4. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er Geografforbundets øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling indkaldes af styrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i forbindelse med Geografweekenden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst 3 uger i forvejen. Endelig dagsorden, som offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af 2 referenter.

3) Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene.

4) Beretning fra Geografforlaget A/S til drøftelse.

5) Redaktørens beretning.

6) Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og offentliggøres forud i digital form på forbundets hjemmeside samtidig med den endelige dagsorden for mødet.

7) Indkomne forslag.

8) Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.

9) Valg af:

 1. Formand.
 2. Næstformand.
 3. Kasserer.
 4. Kontaktperson til regionerne.
 5. Yderligere 4-6 styrelsesmedlemmer.
 6. 2 suppleanter til styrelsen.
 7. 2 revisorer.
 8. Revisorsuppleant.

10) Eventuelt.

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af styrelsen med 14 dages varsel og med motiveret dagsorden, såfremt det forlanges af 4 styrelsesmedlemmer eller mindst 74 medlemmer.
 2. Ved generalforsamlingens afstemninger er almindelig stemmeflerhed afgørende. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis 1 medlem fremsætter ønske herom. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages en ny afstemning. Står stemmerne derefter lige, foretages lodtrækning.
 3. Er der opstillet mere end 2 kandidater ved valg til formandsposten kræves, for at opnå valg, mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer.
 4. For at opnå stemmeret ved generalforsamlingen skal medlemmets kontingent være betalt senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Kandidatforslag tilde et-årige poster (formand, næstformand, kasserer) skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kandidaternes navne offentligøres på den endelige dagsorden. Såfremt der ikke er kandidater tilde enkelte poster, kan opstilling ske direkte på generalforsamlingen.

 1. Lovændringer kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

§ 5. Opløsning

 1. Opløsning af Geografforbundet sker ved lovændring og en derpå følgende urafstemning med 4/5 majoritet af de afgivne stemmer.
 2. I tilfælde af Geografforbundets opløsning skal styrelsen forinden den herefter afholdte ekstraordinære generalforsamling foretage afvikling af GO Forlag A/S.
 3. På den ekstraordinære generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af Geografforbundets eventuelle formue.

Ovenstående med ændringer er vedtaget på generalforsamlingen Söderåsen, Skåne, september 2012.