Referat af ordinær generalforsamling 2014 i København

Generalforsamlingen blev afholdt lørdag d. 13. september 2014 kl. 15.30 – 17.30 på KVUC, Skt. Petri Passage 1, 1165 København K

Generalforsamlingen er Geografforbundets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes af styrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i forbindelse med Geografweekenden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst tre uger i forvejen. Endelig dagsorden offentliggøres på forbundets hjemmeside senest otte dage før generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent

Henrik Alsted er enstemmigt valgt. Henrik Alsted konstaterer at dagsordenen er sendt ud i god tid.

 

2) Godkendelse af 2 referenter

- Christina Kurstein & Ditte Marie Pagaard.

 

3) Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene

Formanden lægger ud – Jeanne Grage præsenterer hvad Forbundet har arbejdet med i løbet af det seneste år. Formanden præsenterer mundtligt sin beretning fordi hun, grundet tidspres, ikke har nået at skrive beretningen til GO. Formanden nævner Navneskiftet i forlaget fra Geografforlaget til GOForlag, bl.a. fordi forlaget også udgiver bogsystemer til andre naturfag fx. Matematik. Jeanne nævner GO-Forlags arbejde med de digitale udgivelse og forlagets dygtige direktørs arbejde. Formanden nævner fagudvalget og udvalgets arbejde, som er arbejdsintensivt. Fagudvalgets beretning kan læses i GO og på hjemmesiden. Jeanne nævner Nikolajs og Jonas arbejde med Blogskriveri på Folkeskolen. Derudover nævner formanden at Christina har indgået i arbejdet med udarbejdelsen af nye Fælles mål. Fagudvalget er det udvalg der tegner faget udadtil. Fagudvalget er ved at drive redaktøren til vanvid, fordi de har meget på hjerte i bladet og optager sider. Kursusudvalget gør også et stort stykke arbejde og tager dels arbejdet med GW og mange forskellige studieture. Formanden næver de tre kommende ture for 2015. Lise der er formand for kursusudvalget er samtidig vores regionale kontaktperson og i den forbindelse fortæller Formanden om alle de mange spændende arr. der også laves. Derudover nævner Formandenat vores redaktion på 10 personer også har et godt arbejde og bl.a. en artikelbank liggende. Andreas (redaktøren) og redaktionsmedlemmerne har banket oversættelse af permafrostnummeret til grønlandsk op og indstikket om Island. Og haner god til at finde på nye ideer.

Vi har indgået i et tæt samarbejde med NTS-centeret – og arbejdet på en naturfaglig projektopgave. Vi har arbejdet tæt sammen med bio og f/k og prøver at etablere et tættere samarbejde med dem – og Ølandsturen er også lavet for begge foreninger.

Vi er blevet ramt at skolereformen på forskellig vis – (medlemmerne) – Formanden forholder sig kritisk til nogle af de strukturer. Formanden vil i sin sidste leder (som overlevering) til den nye formand kommentere den nye reform.  Lise har en kommentar til formandens beretning – Lise foreslår at man kommer ud af hullerne hvis man har en ide til et arr. Skriv eller ring til Lise

Formandens beretning er godkendt.

 

4) Beretning fra Geografforlaget A/S til drøftelse

Erik (der er nyvalgt formand for forlaget) fremlægger beretningen. Vi bliver nødt til at brede os over flere fag end geografi – geografifaget er for lille og markedet er for småt hvis vi kun satser på geografi. Vi forsøger at få en bredere platform. Vi er begyndt at interessere os for matematik. Vi skal ikke tjene på forlaget, men det skal løbe rundt. Vi udarbejder både materiale til folkeskolen og til gymnasierne. Vi lægger os ret meget i selen for at være på forkant med digitale tilbud, men det er en hård konkurrence – ikke mindst fordi vores forlag er mindre end fx Alinea og Gyldendal.

Erik gennemgår Forlagets struktur (kan også ses på hjemmesiden). Vi har reduceret vores rabatordning fra 20 til 10 % med henblik på at få flere midler til investeringer. Læremidler flytter sig fra bogen til skærmen – Forlaget henter GIS-kort fra en anden server som vi udarbejder elevaktiviteter til.  Erik præsenterer de udgivelser der er udgivet i 2013 og kommenterer kort på at N/T-materialet i princippet er forældet fordi der har været navneskift. Nu hedder faget, ifølge de nye fælles mål i folkeskolen, ”Natur og teknologi”. Men indholdsmæssigt holder materialerne endnu. Erik synes at udgivelserne er meget flotte! Erik viser også nogle eksempler på nogle opslag fra udgivelserne i 2014. Erik understreger betydningen af de undervisningsmaterialer man underviser efter.

Erik præsenterer en kommende udgivelse for HF der hedder ”Mennesket og naturvidenskaben” og også en række spændende udgivelser til gymnasiet.

Erik præsenterer nogle nøgletal for regnskabet og nævner at vi har en omsætning på mere end 13 mio. kr.

Jonas stiller spm. til reduktionen af rabatten og påpeger at det for studerende ikke batter at reducere rabatten. Også hvis vi tænker i medlemmer – og nye medlemmer. Henning spørger om vi har modtager kommentarer fra skoler. Tove nævner at studerende ikke i dag er tilfredse med 20 %, men regner med 50 %. Private er ikke storkunder i forhold til udgivelser. Lærerne får bøgerne betalt af deres skole. Der er ikke nogen der har henvendt sig og brokket sig over reduktionen i rabatten. Susanne foreslår at der skelnes mellem skolerabat og privatrabat. Jens kommenterer at vi ikke går efter medlemmer pga. prisreduktion men medlemmer der er optagede af geografien. Jette nævner at hun altid har købt bøger efter at de er de bedste og ikke fordi de er de billigste. Hun har købt bøgerne fordi de var de bedste.

Bent Valeur beklager at geografi står så svagt. Geografforlaget blev oprettet for at styrke vores forening. Jens understreger at forlaget fortsat har fokus på geograf og geografifaget – vi bliver bare nød til at orientere os bredt. Peter Alsted spørger om hvor mange indtægter der kommer fra bogsiden og fra digitalsiden. Erik svarer at bogen er trængt – indtægter fra de digitale materialer stiger markant. Tove supplerer at ¼ i 2013 kommer far de digitale materialer. Forlaget beretning er godkendt.

 

5) Redaktørens beretning

Christinas henviser til redaktørens beretning i det seneste nummer af GO. Ellers understreger Christina at styrelsen er glad for samarbejdet og de initiativer redaktionen har sat i gang. Bent Valeur understreger at det har været en ualmindelig flot årgang. Kirsten nævner at hun som ”ikke-fagperson” læser det og får meget du af det. Beretningen er godkendt.

 

6) Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og offentliggøres forud i digital form på forbundets hjemmeside samtidig med den endelige dagsorden for mødet.  

Jens informerer om at styrelsen har godkendt regnskabet. Vi har en nedgang i indtægter fra skoler og fra private medlemmer – og det er før % -nedsættelsen – så det er ikke forklaringen. Skolesammenlægningerne kan være en forklaring og derudover er den demografiske sammensætning af medlemmerne – fx er mange gået på pension –

Mette spørger til faldet i udgifter til redaktionen – det skyldes at redaktionsmedlemmerne er placeret i København nu og derfor er udgifterne mindre.

Styrelsens udgifter er vokset – bl.a. fordi vi er mere spredt og fordi prisen på overnatningen er steget. Fagudvalgets udgifter er steget og der hænger sammen med at Fagudvalgets arbejde er vokset – det betyder bl.a. flere møder som kan ses i de arbejder der er udført.

Mht. GW er der sket et fald.

Vi har nogle voldsomme udgifter til servere og teknik.

Vi har lidt over 156.000 kr. i overskud i år.

Jens henviser til det uddelte regneskab hvor man i noterne kan læse mere om de enkelte poster.

Andreas spørger til om man gør noget for at hverve nye medlemmer og om vi spørger til hvorfor folk melder sig ud – Vi spørger ikke til det – vi rykker folk – og ofte får vi genindmeldelser når skoler skal have rabat igen. Tove supplerer at vi gør en del for at få nye kunder.

Christina supplerer at Fagudvalget i år har været meget ude til forskellige arr. Og til de arr. har vi gjort en del for at hverve nye kunder, men det er et punkt vi diskuterer løbende. Birgit spørger til hvor lang tid der går fra en indmeldelse til at man får et medlemsblad. Bent Valeurspørger til om der på landets læreruddannelser laves reklame for geografforbundet. Henning understreger at vi arbejder på sagen. Blandt flere af medlemmerne er der bekymring for det faldende medlemstal.

Regnskabet er godkendt.  

 

7) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

8) Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse

Jens foreslår at medlemsbeløbet fastholdes. Det accepteres af generalforsamlingen.

 

9) Valg af:

a. Formand. Jeanne nævner at der ikke er indkommet andre forslag end Styrelsens indstilling, nemlig at Christina Kürstein opstiller som formand. Christina fortæller lidt om sig selv og sit arbejde med geografifaget. Henning supplerer med, at Christina har været medlem af fagudvalget.

Christina Kürstein vælges som formand. 

b. Næstformand. Ditte Marie Pagaard er forslået af styrelsen og genvalgt.

c. Kasserer. Jens vil gerne genopstille – og er valgt.

d. Kontaktperson til regionerne. Lise er allerede genvalgt på det regionale topmøde.

e. Yderligere 6-7 styrelsesmedlemmer. Erik opstiller Lars Bo Kinnerup, der er lektor på læreruddannelsen Syd (UCSJ). Jon Bøje Hansen, som er lærerstuderende bl.a. med undervisningsfaget geografi opstilles. Derudover genopstiller Henning Lehmann og Mette Starch Truelsen.

De fire opstillede kandidater bliver valgt.

f. 2 suppleanter til styrelsen.

Jeanne Grage og Andreas Bech opstiller og vælges med Jeanne som 1. suppleant og Andreas som 2. suppleant.

g. 2 revisorer.

Michael og Birgit

h. Revisorsuppleant.

Helle Askgaard genopstiller og er valgt!

 

10) Eventuelt

Lise nævner at vi har lavet noget nyt for at få nogle nye medlemmer ind i foreningen – vi har oprettet en fond som studerende kan søge for at få reduktion i priser på vores studieture. Lise nævner også at næste GW foregår i Thy med temaet ”mellem hav og fjord”.

Ditte takker, på vegne af Styrelsen, Jeanne for hendes arbejde som formand det seneste år.