Referat af ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i Geografforbundet d. 30/10 2020 på Stadionvej 13.C st. 2600 Glostrup kl. 17.30-19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1)Valg af dirigent

Lars Bo Kinnerup blev valgt.

 

2) Godkendelse af 2 referenter

Lise Rosenberg.

 

3) Styrelsens beretning, herunder formandens beretning og delberetninger fra udvalgene

Projektet Skole-GIS er blevet afsluttet i dette år og de udviklede undervisningsmaterialer er nu tilgængelige på Materialeplatformen på EMU. Denne projektform med ansøgning om eksterne midler med hvilke vi kan sætte udviklingsarbejder i gang kan være en vej for os til, at udvikle forbundet og ikke mindst faget.

Forbundets økonomi er presset og Styrelsen sparer alt, hvad den kan, når der er møder.

Vi arbejder på at tiltrække flere til foreningen, og derfor har vi, som vedtaget på sidste generalforsamling, frigivet numre af Geografisk Orientering, som er ældre end de fem nyeste. Det sker via forsiden på Geografforbundets hjemmeside.

Omsætningen i foreningen har været berørt af corona. Vi har haft nogle få regionale arrangementer i årets løb, men alle rejser er blevet udskudt til 2021 og 2022. Dog er der stadig interesse fra medlemmerne til vores annoncerede rejser – bare vi får en vaccine.

Arbejdet med at forberede den annoncerede konference i anledning af vores 50 års jubilæum har givet mange gode erfaringer om bl.a. hvad geografi er. Erfaringer vi vil bruge i det videre arbejde.

 

4) Beretning fra GO Forlag A/S til drøftelse

Formand for forlagsbestyrelsen Erik Sejrslev Rasmussen henviste til sin beretning i GO 3.  Forlaget har fået ca 400.000 kr fra Undervisningsministeriet for at kunne åbne de digitale materialer i coronatiden, hvor skolerne var helt lukkede.

SKI-aftalen (Statens og kommunernes indkøbsservice) er svær for forlaget. Forlagets omsætning kommer fra 30 % bøger og 70 % digitalt materiale. Antallet af skolemedlemmer er faldet grundet SKI-aftalen.

 

5) Redaktørens beretning

Andreas Egelund tager udgangspunkt i sin skriftlige beretning. Vi har fået et nyt trykkeri Narayana Press med et mere bæredygtigt papir.

Redaktionen er stabil på 14 medlemmer, Der er 4 redaktionsmøder om året. Redaktionen har været på en selvfinansieret tur til Oslo, hvor alle bolde blev kastet op i luften og gav god inspiration til det kommende arbejde.

Annoncer kører som sædvanlig. Anmelder Morten Hasselbalch modtager mange bøger, som han sender ud til sine anmeldere.

Det Kongelige Geografiske Selskab har indstiftet en ny pris, Geografiens pris, som bliver uddelt en gang om året. Det er foreslået at prismodtagere skriver en artikel i enten Geografisk Nyt eller i Geografisk Orientering om det prisen er modtaget for.

 

6) Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Erik Sejrslev Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab. Geografforbundet kommer ud af dette regnskabsår med et underskud. Faldende medlemstal og ekstraordinære udgifter i forbindelse med at Styrelsen har skiftet til Office 365 som kommunikationsplatform er væsentlige bidrag til dette.

Regnskabet blev godkendt.

 

7) Indkomne forslag

Ændringsforslag til formuleringerne i foreningens vedtægter …

 • 2 stk. 4: Styrelsens repræsentation i DLF skal være medlem af DLF.
 • 5 stk.1: ordet ’lovændring’ ændres til vedtægtsændring.

 

Da der er mødt så få op til denne generalforsamling, udskydes punktet til næste års geografweekend.

 

8) Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse

Styrelsen indstiller til drøftelse og vedtagelse af generalforsamlingen …

 1. Medlemskab af Geografforbundet er fra først kommende forfaldsdato at regne for
 • Privat enkeltperson: 350,- kr./ år
 • Privat par: 450,- kr./ år
 • Privat studerende 200,- kr./år
 • Institutioner 525,- kr./år

 

Da der er mødt så få op til denne generalforsamling, udskydes punktet til næste år. Kontingentet fastholdes på samme niveau som det foregående år.

                     

9) Valg af:

 1. 4-5 styrelsesmedlemmer

På valg er:             

 • Henning Lehmann - blev valgt               
 • Susanne Rasmussen -  blev valgt                                           
 • Myuran Balasubramaniam - blev valgt                        
 • Lars Bo Kinnerup – blev valgt                                     

 

To styrelsesmedlemmer træder ud af styrelsen:

 • Erik Sjerslev Rasmussen
 • Nikolaj Charles Bunniss

 

Der er kommet flg. forslag til nye styrelsesmedlemmer:

 • Jens Korsbæk (for 2 år) – blev valgt
 • Iben Dalgaard (for 1 år) – blev valgt

                     

 1. 1 eller flere suppleanter til styrelsen

På valg er:

 • Bo Hildebrandt - genopstiller ikke
 • Henning Lehmann - blev valgt til styrelsen

 

Det kommende år har vi derfor ingen suppleant.                                        

 

 1. 2 revisorer

På valg er:

 • Mikael Kristiansen - blev valgt.
 • Birgit Rune Hendrichsen – blev valgt.                              

 

 1. Revisorsuppleant

På valg er: 

Charlotte ønsker ikke genvalg og vi har derfor ingen revisorsuppleant                                               

 

 10) Eventuelt

 

 

Referent

Lise Rosenberg

1. november 2020