Vedtægter

Vedtægter for Geografforbundet

 

§ 1. Formål og virksomhed

Stk. 1: Foreningens navn er Geografforbundet, landsforening for geografilærere, geografistuderende og andre geografiinteresserede.

Stk. 2: Geografforbundets formål er at formidle geografisk viden mellem alle undervisningsområder og fremme den almene geografioplysning. Geografforbundet kan støtte dannelsen af arbejdsgrupper og lokale kredse samt deres virksomhed.

Stk. 3: Geografforbundet samarbejder med Danmarks Lærerforening som den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne på folkeskoleniveau.

Stk. 4: Geografforbundet afholder formidlende aktiviteter fx ekskursioner, kurser, faglige møder, konferencer med faglig-pædagogisk og oplysende indhold.

Stk. 5: Geografforbundet forestår udgivelsen af tidsskriftet Geografisk Orientering, der bl.a. formidler forbundets fagpolitiske linje.

Stk. 6: Geografforbundet er majoritetsaktieejer i GO Forlag A/S, der drives i henhold til selskabets vedtægter.

Stk. 7: Styrelsen repræsenteres ved en eller to personer på GO Forlag A/S generalforsamling.

 

§ 2. Medlemmer

Stk. 1: Geografforbundet optager skoler, institutioner og personlige medlemmer. Kun personlige medlemmer har stemmeret og er valgbare til valgene ved generalforsamlinger.

Stk. 2: Forbundet ledes af en styrelse bestående af formand, næstformand, kasserer samt yderligere 5-7 medlemmer.

Stk. 3: Styrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, således at 4-5 styrelsesmedlemmer vælges hvert år. Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen for en etårig periode.

Stk. 4: I medfør af § 1, stk. 3, skal der i styrelsen være repræsentation for folkeskoleområdet. Styrelsesmedlemmer skal være medlemmer af Danmarks Lærerforening, såfremt de er berettiget til almindeligt medlemskab.

Stk. 5: Styrelsen etablerer sig med et fagudvalg, et kursusudvalg og kandidater til bestyrelsen for GO Forlag A/S. Geografforbundets formand er medlem af bestyrelsen for GO Forlag A/S. Styrelsen kan indsætte indtil 2 medlemmer af Geografforbundet i GO Forlag A/S bestyrelse for at styrke dens kompetence, uden at de er medlemmer af styrelsen. PR-funktioner i forbundet varetages i de enkelte udvalg. Styrelsen kan, såfremt den finder det formålstjenligt, nedsætte yderligere underudvalg. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6: De medlemmer af Geografforbundets styrelse, som ikke er medlem af GO Forlag A/S bestyrelse, repræsenterer Geografforbundets aktier ved GO Forlag A/S generalforsamling.

Stk. 7: Såfremt et medlem udtræder af styrelsen i en valgperiode, indtræder styrelsessuppleanterne i den valgte rækkefølge. Såfremt formanden, næstformanden eller kassereren udtræder af styrelsen i en valgperiode, vælger styrelsen et styrelsesmedlem til den ledige post i resten af valgperioden.

Stk. 8: Geografisk Orientering redigeres af en ansvarshavende redaktør og en redaktionskomité. Redaktøren ansættes af styrelsen. Redaktionsmedlemmerne udpeges af redaktøren med godkendelse fra styrelsen.

 

3. Tegning – hæftelse

Stk. 1: Regnskabsåret er 1. juli – 30. juni.

Stk. 2: Geografforbundet forpligtes ved underskrift af formanden, næstformanden og kassereren (formandskabet) i forening.

Stk. 3: Formanden kan meddele forbundets kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.

Stk. 4: Geografforbundet hæfter kun for sine forpligtigelser med den formue som til enhver tid tilhører Geografforbundet. Der påhviler ikke forbundets medlemmer eller styrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er Geografforbundets øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling indkaldes af styrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i efteråret. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst 3 uger i forvejen. Endelig dagsorden, som offentliggøres på Geografforbundets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af 2 referenter.

3) Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene.

4) Beretning fra GO Forlag A/S til drøftelse.

5) Redaktørens beretning.

6) Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og offentliggøres forud i digital form på forbundets hjemmeside samtidig med den endelige dagsorden for mødet.

7) Indkomne forslag.

8) Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.

9) Valg af:

  1. 4-5 styrelsesmedlemmer
  2. 1 eller flere suppleanter til styrelsen
  3. 2 revisorer
  4. Revisorsuppleant

 

10) Eventuelt.

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af styrelsen med 14 dages varsel og med motiveret dagsorden, såfremt det forlanges af 4 styrelsesmedlemmer eller mindst 74 medlemmer.

Stk. 4: Ved generalforsamlingens afstemninger er almindelig stemmeflerhed afgørende. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis 1 medlem fremsætter ønske herom. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages en ny afstemning. Står stemmerne derefter lige, foretages lodtrækning.

Stk. 6: For at opnå stemmeret ved generalforsamlingen skal medlemmets kontingent være betalt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7: Kandidater til styrelsen opstilles direkte på generalforsamlingen.

Stk. 8: Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

§ 5. Opløsning

Stk.1: Opløsning af Geografforbundet sker ved vedtægtsændring og en derpå følgende urafstemning med 4/5 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 2: I tilfælde af Geografforbundets opløsning skal styrelsen forinden den herefter afholdte ekstraordinære generalforsamling skænke GO Forlag A/S som en gave til en erhvervsdrivende fond, der oprettes under samme navn.

Stk. 3: På den ekstraordinære generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af Geografforbundets eventuelle formue undtaget GO Forlag A/S jf. § 5 stk. 2.

 

Ovenstående med ændringer er vedtaget på generalforsamlingen i Roskilde, 16. september 2022.