Referat af ordinær generalforsamling 2013 på Samsø

Referat af Geografforbundets generalforsamling 2013, som blev afholdt d. 15. september 2013 på Flinchs Hotel, Tranebjerg, Samsø. 

[1] Valg af dirigent

Styrelsen foreslår Henrik Alsted – og han accepteres af deltagerne på generalforsamlingen. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er varslet i tide (i GO nr. 2) og at dagsordenen er udsendt, bl.a. på hjemmesiden, i tilstrækkelig god tid. Generalforsamlingen er derfor lovlig indkaldt.

Dagsordenen er også godkendt.

 

[2] Godkendelse af 2 referenter

Nikolaj Charles Bunniss og Ditte Marie Pagaard.

 

[3] Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene

Formanden, Erik Sjerslev Rasmussen, præsenterer sin beretning for 2012-13. Formanden uddyber den beretning som han

har skrevet i GO. Erik Sjerslev Rasmussen udtrykker bl.a. bekymring for fagets position i folkeskolen. Formanden fortæller lidt om NTS-centeret og vores samarbejde med centeret. Endvidere takker han Fagudvalget for det store arbejde udvalget laver i forhold til fagpolitiske spørgsmål og de aktiviteter der sættes i gang, bl.a. konkurrencerne og andre indlæg i bladet. Formanden takket Kursusudvalget for arbejdet med bl.a. rejser og GW og han takker Sekretariatet for samarbejdet med Geografforbundets Styrelse og det arbejde der foregår i relation til GO-Forlaget. Formandens beretning og udvalgenes beretninger kan læses i GO nr. 4. Beretningerne blev godkendt uden bemærkninger.

 

[4] Beretning fra Geografforlaget til drøftelse

Da der er afbud fra Forlagsbestyrelsens formand, gennemgår Forbundets formand, Erik Sjerslev Rasmussen, GO-Forlagets beretning. Formanden redegør for GO-Forlagets værdier og forlagets tanker om fremover at satse på andre fag end blot geografi og  atur/teknik. At Forlagets navn dette år er ændret til ”GO-Forlaget”, hænger i virkeligheden sammen med den bredere satsning på flere fag.

Det er Forlagsbestyrelsens indtryk, at vores tidligere navn spændte ben for en bredere satsning. Endvidere redegør Erik Sjerslev  Rasmussen for hvilke udgivelser der har været i 2012. Lærebogsystemet “Xplore”, hvori man har sammenlagt de tre naturfag, er i kombination med digitale hjælpemidler været en god salgssucces.

Forlaget satser i stigende grad på det digitale område og GO Forlaget har udviklet sig markant fra blot at være et lærebogsforlag til i dag at have en bred vifte af digitale og interaktive læremidler.

Investering i fremtiden: Vi kan konstatere at der bliver solgt flere digitale læremidler end bøger i 2012.

Undervejs i beretningen spørges der til om Forlaget vil lave kurser med fokus de materialer der udgives. Direktøren for Forlaget (Tove From Jørgensen) redegør for vanskelighederne ved at gennemføre kurserne fordi der ikke er nok tilmeldte. Hun fortæller dog at der altid er mulighed for at få Forlaget til at komme ud på skolerne og holde kurser, hvis skolerne har købt de digitale systemer. Tilbuddene gælder både folkeskolen og gymnasieskolen.

Tove orienterer om at der søges puljer fra statens nye tilskud til digitale læremidler. Der er gang i en moderniseringstrend indenfor digitale undervisningsmidler. GO Forlag er med helt fremme som en del af denne udvikling. Beretningen er godkendt.

 

[5] Redaktørens beretning

Redaktøren er ikke tilstede, men man kan læse hans beretning i GO. Der er Ingen bemærkninger til GO-redaktørens beretning og beretningen er godkendt.

 

[6] Fremlæggelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.

Kassereren (Jens Korsbæk Jensen) fremlægger regnskabet og fremhæver at vi nu under ”Resultatopgørelse”

kan sammenligne årets opgørelse med det foregående år og også budgettet for det kommende år. Regnskabet er blevet mere præcist og overskueligt. Kasseren gør opmærksom på, at samarbejdet med Forlagets revisor fungerer rigtig godt!

Kasseren går ud fra at antallet af private medlemmer er for nedadgående og han konstaterer at vores største indtægt kommer fra skoleabonnementer. Kassereren gennemgår de forskellige poster i regnskabet.

Vi har 201.845,96 kr. i overskud pr. 30. juni 2013. Kassereren informerer generalforsamlingen at vi vil afsætte et beløb på 139.958,50 til en fond som det er hensigten at medlemmer kan søge som studielegater til deltagelse i foreningens rejser. Der er også afsat et beløb på 35.000 kr. til igangsættelse af en række nye aktiviteter i foreningen. Disse er dog ikke løftet i gang endnu fordi vi ikke har haft ressourcer i styrelsen til at effektuere disse. Beløbet er igen afsat til forskellige aktiviteter i budgettet for det kommende år.

Lise Rosenberg redegør for udgifter til det årlige regionale topmøde.

Der stilles spørgsmål til om Styrelsen har overvejet at udgive bladet som PDF og dermed spare penge i forhold til den tunge post i budgettet, som knytter sig til udgivelse og forsendelse af bladet. Der er forskellige holdninger til hvorvidt det er en god ide at modtage bladet som PDF eller at modtage bladet i fysisk form Styrelsen redegør for at det er overvejet, men at styrelsen har vurderet at der ikke er grund til at spare nu. Det er Styrelsens holdning at hvis der skal spares på et tidspunkt, så kan der i første omgang spares andre steder.

De to revisorer har godkendt regnskabet. Årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.

 

[7] Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

 

[8] Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse

Styrelsen foreslår en uændret medlemskontingentstørrelse på alle typer af medlemsskaber. Det accepteres af generalforsamlingen.

 

[9] Valg af:

A. Formand. Eneste forslag stillet af styrelsen:

Jeanne Grage. Jeanne Grage er valgt for et år.

 

B. Næstformand. Eneste forslag stillet af styrelsen:

Ditte Marie Pagaard. Ditte Marie Pagaard er valgt for et år.

 

C. Kasserer. Eneste forslag stillet af styrelsen: Jens

Korsbæk Jensen. Jens Korsbæk Jensen er valgt for et år.

 

D. Kontaktperson til regionerne. Kontaktpersonen

blev valgt på det regionale topmøde i april. Lise Rosenberg blev på det møde valgt af de regionale

geografer og indgår derfor også som styrelsesmedlem for det kommende år.

 

E. Yderligere 6 – 7 styrelsesmedlemmer.

På valg er:

Pernille Skov Sørensen: Villig til genvalg.

Christina Kürstein: Villig til genvalg.

Pia Legind Larsen: Ønsker ikke genvalg.

Nickolaj Schnoor-Hansen: Ønsker ikke genvalg.

Klaus Østergaard. Ønsker ikke genvalg.

Henriette Lanter-Mortensen: Ønsker ikke genvalg.

Erik Sjerslev Rasmussen: Villig til valg som ordinært styrelsesmedlem.

 

Opstillede kandidater:

Erik Sjerslev Rasmussen

Pernille Skov Sørensen

Christina Helene Gellert Kürstein

Jonas Straarup Christensen

Trine Overgaard Laursen

Binni (Brynjolfur Thorvadsson)

Susanne Rasmussen

De syv opstillede kandidater er valgt for en toårig periode.

 

Suppleanter til styrelsen.

Opstillede kandidater:

Stine Post Hansen (1. suppleant)

Annette Knudsen (2. suppleant)

De to opstillede kandidater er valgt for et år – og i ovenstående rækkefølge.

 

G. 2 revisorer: Mikael Kristensen og Birgit Rune

Hendrichsen er valgt

 

H. Revisorsuppleant:

Helle Askgaard er valgt

 

[10] Eventuelt

Der udtrykkes stor begejstring for en hyggelig weekend, dejligt samvær. Inga Christoffersen: En stor tak til kursusudvalget for en herlig GW13.

Susanne Rasmussen gør reklame for en byvandring på Århus Havn den 26/9.

Lise Rosenberg sluttede mødet af med et digt om Samsø.